• September 19, 2022
  • Rain Medya & Ajans
  • 0

Kodaman Proje Ta??mac?l??? ve Yük Mühendisli?i Genel Müdürü Salih Kodaman, mü?teri odakl? çal??malar gerçekle?tirdiklerini belirtiyor. Kodaman, mü?teriye güven verdiklerini ve bu ?ekilde çal??malar gerçekle?tirdiklerinin özenle alt?n? çiziyor.

Kodaman Proje Ta??mac?l??? ve Yük Mühendisli?i Genel Müdürü Salih Kodaman ile sektörde son geli?meleri, pandemi sürecini ve yat?r?mlar? konu?tuk. Kodaman ?unlar? söyledi: “Yakla??k 32 y?ll?k bir firmay?z. Babam taraf?ndan Karadeniz Ere?li’de kurulduk. ?stanbul’daki a??r nakliye aç???n? fark ettik ve buraya geldik. Burada özellikle kulevinç ta??malar?nda yer ald?k. 2000’lerde biraz daha kurumsalla?t?k ve hem lojistik hem de a??r nakliye sektörlerinde bulunduk. 2007 senesinde vinç yükleme, aktarma, bo?altma, bindirme i?lerine girdik. 2017 senesine gelince de firmalar?m?z ay?rd?k. Kodaman Proje Ta??mac?l?k ve Eko Trans olarak iki ayr? firma olarak devam ediyoruz. Eko Trans, yurt içi lojistik hizmeti veriyor.

Pandemide de yat?r?m yapt?k, Yat?r?m yapmadan olmuyor

Ülkemizde geli?mek çok zor. Periyodik olarak 10 y?lda bir ekonomik kriz geliyor. 2001 ve 2008 krizinde hem sektör hem de firma olarak büyük bir darbe ald?k. Yakla??k 3 y?ldan beri yat?r?mlar?m?z? çok yo?unla?t?rd?k. 2017 y?l?ndan beri 5 milyon TL yat?r?m yapt?k. Bizim i?imiz yat?r?mla do?ru orant?l?. ??inize yapt???n?z yat?r?m size i? olarak da geri dönüyor. Haftal?k toplant?lar?m?zda fizibilite ve analiz yaparak nas?l daha iyiye ula?abiliriz sorusuna cevap ar?yoruz. Sanayi yat?r?m?nda siyasi istikrar her ?eyden önce geliyor. Yat?r?m yapacak sanayiciye yard?mc? olunmas? gerekiyor. Ülkemizde ihraç edilen ürünlerin çe?idi artt?. Bizim a??r nakliye sektörüne girmemizdeki neden de biraz buydu. Biz, mü?terilerimize güven veriyoruz. En kolay, en ucuz maliyetli bir projeyi nas?l ta??r?z bunu mü?terimize fizibilite sunarak veriyoruz. Mü?teri de bundan çok memnun kald?. Mü?terilerin i?ini çok çabuk çözdük. Bize geri dönü?ler artt?. Mü?teriye güven sa?larsan?z fiyat ikinci plana itiliyor diyebiliriz. Kar amac? gütmeden önce mü?terinin güvenini kazand?k, bizim fark?m?z budur diyebiliriz. Her sektörde oldu?u gibi bizim sektörümüzde de mevzuat ve i?leyi?ten kaynakl? birtak?m sorunlar var. Derneklerimiz bu konularda ciddi çal??malar yap?yorlar. Ancak bu konuda bir türlü istedi?imiz düzenlemeler hayata geçirilmedi. Çal??ma saatlerinin de?i?tirilmesi gerekiyor, otoyollar? kullanmam?z gerekiyor. Karayolu geçi? belgelerinin de?i?mesi laz?m. Teknoloji çok de?i?ti ama kanunlar hala 1980’lerin kanunlar?… Gabari d??? ta??malarda özellikle limanlar?n aç?lmas? ve süratlenmesi laz?m. Buralarda tak?l?p kal?yoruz. Park alanlar?m?z yetersiz, bu da sektörümüzün bir di?er sorunu. Pandemi öncesinde de bu süreçte de hem çal??anlar?m?z?n ki?isel hijyeni hem de araçlar?m?z?n hijyeni konular?nda çok önemli çal??malara imza att?k. ?u an bünyemizde 5 adet çekicimiz, 12 adet römorkumuz var. Kanat dorsemiz, uzayabilir platform dorselerimiz ve lowbadlerimiz var. Pandemi döneminde de yat?r?mlar?m?za devam dedik. Pandemi döneminde 3 adet yerli römork ald?k. Araçlar?m?z?n ya? ortalamas? çok genç. 7/24 hizmet veren teknik servis a??m?z var. Yeni yat?r?mlar?m?zla beraber çekici say?m?z daha da artacak. 2021’de 2 çekici daha alaca??z. 160 tona kadar ta??ma yapabiliyoruz. Lojistik sektöründe Eko Trans firmam?zla 2005 y?l?ndan beri 81 ilimizde hizmet veriyor. Eko Trans’ta parsiyel ve yurt içi ta??ma yap?yoruz.”

Tags:

Rain Medya & Ajans

Rain Media Agency - Founder Hesab?

Leave a Reply

%d